Verhuurvoorwaarden Bridal Fun @home pakket verhuur

Artikel 1: Toepasselijkheid

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties inzake huur, verhuur en ter beschikkingstelling van zaken van The Bridal Shop 2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarnaar door de huurder op enigerlei wijze mocht worden verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

 

  1. Bindende huurovereenkomsten komen eerst tot stand door het akkoord gaan met de verhuur voorwaarden op de website. 2. De huurovereenkomst wordt afgesloten tegen een huurprijs zoals vermeld op website.

Artikel 3: Ter beschikking stelling van het gehuurde

  1. Het gehuurde kan bij verhuurder worden afgehaald of bezorgd op het overeengekomen tijdstip binnen de afgesproken tijden van verhuurder. 2. Vanaf het moment van aflevering is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voor rekening en risico van de huurder. 3. Aan de huurder wordt bij het afhalen/bezorgen van de box om een geldig legitimatie bewijs gevraagd.

Artikel 4: Staat en gebruik van het gehuurde

 

  1. Huurder heeft het recht om het gehuurde voorafgaande dan wel bij of tijdens de feitelijke levering te controleren. Indien de huurder dit achterwege laat of het gehuurde na het uitvoeren van de controle zonder op- en of aanmerkingen te maken wordt het bridal fun@home pakket als akkoord en in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd. 2. De huurder zal als een goed huurder voor het gehuurde zorg dragen, het gehuurde doelmatig en gebruiken overeenkomstig de gebruiksvoorschriften. 3. De huurder staat ervoor in dat alle personen die het gehuurde gebruiken. Voorzichtig zijn met de spullen. 4. Het is de huurder verboden het gehuurde door te verhuren, in gebruik te geven of anderszins aan een derde ter beschikking te stellen. 5. Het is de huurder verboden het gehuurde geheel of gedeeltelijk te herstellen als er schade heeft plaats gevonden.

Artikel 5: Teruggave na einde overeenkomst

 

  1. De huurder dient het gehuurde na ommekomst van de huurtermijn met inachtneming van de afgesproken tijd met de verhuurder te retourneren bij de winkel van verhuurder waar het gehuurde is gehuurd en/of in ontvangst genomen. 2.. In geval van een tekortkoming in de nakoming van het gestelde in de voorafgaande lid 1., blijft de huurovereenkomst van kracht tot aan de dag van feitelijke ontvangst van het gehuurde door verhuurder, ongeacht het verdere recht van de verhuurder op schadevergoeding en/of het laten terughalen van het gehuurde. 3. De huurder dient er zorg voor te dragen dat op de ophaaldag een daartoe bevoegd persoon aanwezig is om het gehuurde aan verhuurder af te leveren. Zijn de daaruit voortvloeiende eventuele schade, bijvoorbeeld wegens vermissing c.q. diefstal, en kosten voor rekening van de huurder. Huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gehuurde totdat het gehuurde door verhuurder feitelijk in ontvangst is genomen. Artikel 6: Aansprakelijkheid huurder 1. De huurder is tot aan het moment dat het gehuurde weer door verhuurder in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde goed, waaronder schade door vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en totaal verloren gaan. 2. De huurder is voorts aansprakelijk voor alle door verhuurder gemaakte reparatie- en reinigingskosten, indien het verhuurde in slechte staat/beschadigd aan de verhuurder wordt teruggegeven, onverminderd het recht van de verhuurder tot vordering van huurderving. 3. Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en totaal verloren gaan van het gehuurde dient na ontdekking onverwijld aan de verhuurder schriftelijk te worden medegedeeld. 4. De huurder is tevens aansprakelijk voor alle schade welke is veroorzaakt door het gebruik van het gehuurde. 5. De huurder vrijwaart verhuurder volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met het gebruik van het gehuurde. 6. Indien ten laste van de huurder beslag wordt gelegd op het gehuurde en daar vloeien kosten uit voor de verhuurder, is de huurder gehouden de verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten. 7. Het gehuurde is door verhuurder niet verzekerd. Huurder dient derhalve zelf een verzekering af te sluiten die bovenstaande risico’s dekt, waaronder schade als gevolg van vermissing, diefstal en vergaan van het gehuurde. Artikel 7: Schade en verlies 1. In geval van schade, reparatie- en/of reinigingskosten aan het gehuurde zal de door of namens verhuurder gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en/of reinigingskosten aan het gehuurde rechtstreeks voor rekening van de huurder komen. De huurder verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat een expertise op kosten van de huurder wordt uitgevoerd, door een door verhuurder aangewezen erkend expertisebureau, indien dit door verhuurder wenselijk wordt geacht en, in andere gevallen, een expertise wordt uitgevoerd door verhuurder. 2. Indien de reparatie-, reinigingskosten en schade meer dan € 1.500,- bedragen heeft de huurder het recht een eigen of contraexpertise uit te voeren, maar dient de verhuurder daarvan, binnen 8 dagen na hiervan in kennis te zijn gesteld, schriftelijk op de hoogte te stellen. Na ommekomst van de termijn van 8 dagen volgt expertise en herstel, reparatie, dan wel reiniging van het gehuurde door de verhuurder. 3. Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het goed dient de dagwaarde van het goed volgens de op dat moment geldende prijslijst aan de verhuurder te worden vergoed. Onverminderd het verdere recht van de verhuurder tot vordering van nakoming, schadevergoeding of opschorting. 4. In geval van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, verduistering of totaal verloren gaan van het gehuurde is de huurder niettemin gehouden de huurtermijnen op grond van de huurovereenkomst verschuldigd te betalen alsof het gehuurde niet vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of verloren is gegaan. 5. Indien na vermissing reeds de dagwaarde aan de huurder is doorbelast en het gehuurde later alsnog door de huurder wordt teruggevonden en geretourneerd, is de huurder de huurprijs tot aan de afgiftedatum verschuldigd. Deze wordt door de verhuurder in mindering gebracht op de aan de huurder te retourneren vergoeding van de dagwaarde. Artikel 8: Aansprakelijkheid verhuurder 1. De verhuurder neemt geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit een herstelling of verandering aan het goed na ontvangst, doch voor teruggave van het goed, verricht door de huurder of diens ondergeschikte en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de huurder of één van diens ondergeschikten. 2. Indien zich een gebeurtenis voordoet, waaruit voor de huurder schade voortvloeit of naar redelijke verwachting schade zal voortvloeien, waarvoor de verhuurder eventueel aansprakelijk is te houden, dient de huurder met bekwame spoed, maar in ieder geval binnen 10 dagen na de gebeurtenis, de verhuurder van die gebeurtenis schriftelijk in kennis te stellen. 3. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf de schadedatum. Artikel 9: Betaling en zekerheid 1. Betalingen dienen vooraf te geschieden inclusief waarborgsom. 2. De betaalde waarborgsom wordt niet eerder geretourneerd, dan dat het gehuurde feitelijk door de verhuurder in ontvangst is genomen. In geval van schade wordt de waarborgsom niet eerder geretourneerd indien duidelijk is dat de omvang van de schade het bedrag van het eigen risico niet overschrijdt, waarna de waarborgsom minus het schadebedrag en de verschuldigde huurpenningen en eventuele kosten wordt geretourneerd. 3.. Onverminderd het vorenstaande is de huurder aan de verhuurder verschuldigd alle kosten welke verhuurder maakt tot inning van de aan verhuurder verschuldigde bedragen en tot verzekering van zijn rechten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten conform de Wet Incassokosten daaronder begrepen, onverminderd de bevoegdheid van verhuurder om daarenboven een vergoeding te vragen van schade, kosten en interesten, welke voor verhuurder voortvloeien uit niet-, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming of ontbinding van deze overeenkomst. 4.. Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden tevens begrepen de incasso-, bureau- en afwikkelingskosten van procureurs, deurwaarders en schade-experts. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform de Wet Incassokosten. 5. Huurder verklaart zich ermee bekend dat verhuurder The Bridal Shop gemachtigd heeft om namens verhuurder alle correspondentie betrekking hebbende op deze huurovereenkomst te voeren en alle in dit verband passend lijkende incassomaatregelen te treffen. 8. Indien de huurder uit meer dan één (rechts)persoon bestaat gedurende enig moment van de looptijd van de huurovereenkomst, zijn elk van deze (rechts)personen hoofdelijk aansprakelijk jegens de verhuurder voor de uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Artikel 9: Overmacht 1. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de verhuurder opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden, zijn partijen bevoegd de huurovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat, gemaakte betalingen door huurder zullen retour geboekt worden. Artikel 10: Annulering 1. Annuleringen die 2 dagen van te voren worden doorgegeven ontvangen restitutie. Is de huurder later met Artikel 11: Privacy 1. De verhuurder zal de persoonsgegevens na afloop van de werkzaamheden zo spoedig mogelijk vernietigen, tenzij een wettelijke verplichting de verhuurder tot verdere opslag verplicht. 2. De verhuurder zal de persoonsgegevens strikt vertrouwelijk houden. 3. Verhuurder respecteert de privacy van huurder en zal er alles aan doen om de persoonlijke gegevens van huurder te beschermen. Artikel 12: Toepasselijk recht 1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit, een met verhuurder gesloten overeenkomst, zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank.