Privacybeleid / AVG The Bridal Shop

PRIVACY VERKLARING The Bridal Shop

Artikel 1 Inleiding

In dit Privacybeleid leggen wij uit hoe wij omgaan met (uw) persoonsgegevens. The Bridal Shop stelt, net zoals aan haar eigen diensten, de hoogste eisen aan de verwerking van de persoonsgegevens van haar klanten. The Bridal Shop verwerkt uitsluitend persoons-gegevens voor zover U daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven, dan wel wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen U en The Bridal Shop of wanneer The Bridal Shop voor de verwerking een gerechtvaardigd belang heeft op grond van de Wet. De verwerking van persoonsgegevens door The Bridal Shop is beperkt tot een absoluut minimum. The Bridal Shop zal uw persoonsgegevens nooit uit eigen beweging verstrekken aan derden, behoudens de gevallen die beschreven zijn in dit Privacy beleid. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit Privacy beleid? Of wilt u weten welke persoonsgegevens The Bridal Shop van u heeft, of wilt u deze laten verwijderen of overdragen? Stuurt u dan uw verzoek naar: info@thebridalshop.nl.

Artikel 2 Definities

The Bridal Shop: nevenvestiging “The Bridal Shop”, handelend onder de naam: “The Bridal Shop”, gevestigd aan de Pelgrimstraat 1-B te (5391BL) te Nuland (kvk: 59159685) treedt op als verantwoordelijke partij voor de uitvoering van dit beleid en als verwerkersverantwoordelijke van de Persoonsgegevens. Persoonsgegevens: ieder gegeven dat kan worden herleid tot een persoon. Privacy beleid: het beleid van The Bridal Shop aangaande de verwerking van Persoonsgegevens zoals beschreven in dit document. Website: de Website van The Bridal Shop: www.thebridalshop.nl. Diensten: de door The Bridal Shop te verrichten c.q. verrichtte diensten c.q. te leveren diensten.

Artikel 3 Gegevensverwerking

Door The Bridal Shop worden de volgende Persoonsgegevens verwerkt (die door U worden aangeleverd): a. Contactinformatie: naam, e-mailadres, telefoonnummer en adresgegevens; b. Betaalgegevens: rekeningnummer, creditcardnummer, vervaldatum, CVC, wanneer een betaaltransactie aan The Bridal Shop moet worden verricht; c. Digitale gegevens: IP-adres, locatie, Unique Identifier en het type mobiele apparaat, die door uw apparaat of webbrowser worden verstrekt bij bezoek aan de Website. 2. U bent niet verplicht om deze gegevens aan ons te verstrekken. In sommige gevallen is het echter noodzakelijk dat u bepaalde Persoonsgegevens verstrekt om ons in staat te stellen de door u gevraagde Diensten te verrichten. ?

Artikel 4 Gebruik

De door The Bridal Shop ontvangen Persoonsgegevens worden (uitsluitend) gebruikt: a. om de Diensten te verrichten die u met The Bridal Shop bent overeengekomen c.q. uitvoering te geven aan de overeenkomst tussen u en The Bridal Shop; b. ter uitvoering van een betalingstransactie; c. om u op de hoogte te houden van het aanbod van The Bridal Shop door het toezenden van een (nieuws)brief en/of push notificaties, mits u daar expliciet mee heeft ingestemd; d. contact met u op te nemen indien u ons heeft benaderd met een vraag of verzoek; e. te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de verplichting om een deugdelijke administratie te voeren (facturatie). 2. De Persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan (i) nodig is voor het uitvoeren van de Diensten van The Bridal Shop of (ii) zolang als The Bridal Shop bij Wet verplicht is de Persoonsgegevens te bewaren. Daarna worden uw Persoonsgegevens verwijderd. Daarbij heeft Social Deal de volgende termijnen vastgesteld: a. Persoonsgegevens door u verstrekt ten behoeve van een Dienst: zes maanden nadat de dienst is verstrekt, met uitzondering van de wettelijke verplichting tot het voeren van een administratie (7 jaar); b. Persoonsgegevens door u verstrekt ten behoeve van een vraag of verzoek: veertien dagen nadat uw vraag is beantwoord of aan uw verzoek is voldaan; c. Persoonsgegevens door u verstrekt middels uw apparaat door bezoek aan de Website: binnen één jaar na ontvangst; d. Persoonsgegevens door u verstrekt ten behoeve van de betaaltransactie aan The Bridal Shop: binnen 24 uur nadat de betaling door The Bridal Shop is doorgegeven; e. Persoonsgegevens door u verstrekt met de toestemming om deze te gebruiken om u op de hoogte te houden van de Diensten van The Bridal Shop: tot het moment dat u de toestemming intrekt.

Artikel 5 Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

The Bridal Shop verstrekt uw Persoonsgegevens nooit aan derden, anders dan in het geval dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u ter zake de levering van de Diensten. Denkt u hierbij aan Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om in opdracht van u dienst of producten af te nemen bij derden dan wel de betaaltransactie aan The Bridal Shop door U te verzorgen. 3. Ten behoeve van het uitvoeren van betaaltransacties, verstrekt The Bridal Shop aan uw betaaldienstverlener uw Contactgegevens, Betaalgegevens en een beschrijving of kenmerk van de geleverde Diensten. Deze betaaldienstverlener mag deze gegevens uitsluitend verwerken ten behoeve van het uitvoeren en administreren van de betaling.  

Artikel 6 Cookies 1

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij uw bezoek aan onze website automatisch op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Wij kunnen u niet altijd direct identificeren aan de hand van cookies. 2. In ons geval plaatsen wij uitsluitend analytische cookies (Google). We gebruiken deze informatie om rapporten op te stellen, de website te testen en te verbeteren door het monitoren van het gebruik van onze Website. Deze cookies verzamelen informatie, bijvoorbeeld over het aantal bezoeken per pagina, de bezoekduur en hoe vaak op een bepaalde link wordt geklikt.

Artikel 7 Externe verwijzingen

Op de Website komen verwijzingen voor naar andere websites. Indien u op deze links klikt verlaat u onze Website en hebben wij niet langere controle over de Persoonsgegevens die van u worden verzameld. Wij adviseren u dan ook het privacy beleid van deze organisaties te bekijken. 2. Op de Website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Door op deze klop te drukken wordt u doorverwezen naar Facebook en/of Twitter, waarbij door hen een cookie wordt geplaatst. U wordt geadviseerd de privacyverklaring van Facebook, van Twitter , LinkedIn en Instagram te bekijken.

Artikel 8 Uw rechten

Ten aanzien van uw persoonsgegevens heeft u het recht: a. om bij The Bridal Shopl uw Persoonsgegevens op te vragen; b. uw Persoonsgegevens aan te vullen of te wijzigen indien de Persoonsgegevens onjuist zijn of onvolledig; c. een verzoek te doen uw Persoonsgegevens te verwijderen; en d. een verzoek te doen uw Persoonsgegevens over te dragen aan een derde, door het verzenden van uw verzoek naar: info@thebridalshop.nl. 2. The Bridal Shop reageert binnen veertien (14) dagen op uw verzoek. 3. The Bridal Shop kan de gegevens niet verwijderen indien The Bridal Shop op grond van de Wet verplicht is de gegevens waarvan de Persoonsgegevens deel uit maken te bewaren. Die geldt (onder meer) ten aanzien van de boekhoudverplichting van The Bridal Shop.

Artikel 9 Beveiliging

The Bridal Shop treft zowel technische als organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens van de klant te beschermen tegen verlies, manipulatie, onbevoegde toegang, etc. 2. Als er sprake is van een mogelijk lek van Persoonsgegevens, zoals wanneer er sprake is van hacking en/of diefstal, dan zal The Bridal Shop dit direct melden aan de autoriteiten en aan de betreffende klant.

Artikel 10 Wijzigen van het Privacybeleid

The Bridal Shop behoudt zich alle rechten voor om dit Privacy beleid (eenzijdig) te wijzigen of bij te werken wanneer The Bridal Shop dit passend of noodzakelijk acht in verband met wijzigingen in de relevante wetgeving, regulering of zakelijke behoeften, of om te voldoen aan de behoeften van onze klanten. Bijgewerkte versies worden gepubliceerd op de Website en voorzien van een publicatiedatum, zodat u altijd kunt zien wanneer het Privacy beleid voor het laatst is bijgewerkt.

Artikel 11 Annulering in verband met het coronavirus

The Bridal Shop is inzake het coronavirus gesloten t/m 1 juni 2020. Indien u een afspraak heeft staan zal deze door ons geannuleerd worden. U krijgt van The Bridal Shop de mogelijkheid om via haar online agenda een nieuwe afspraak in te plannen. Heeft u een voucher gekocht via Social Deal dan hoeft u géén rekening te houden met de geldigheid van het voucher rondom deze crisis. U kunt dus gewoon een afspraak inplannen. Heeft u ons betaald dan zullen wij u een tegoedbon ( digitaal of per post ) toezenden ter hoogte van het betaalde bedrag en heeft u 1 jaar de tijd om deze te verzilveren. Wij geven géén gelden terug! U behoudt het recht om alsnog bij ons uw geannuleerde afspraak te verplaatsen naar een andere datum.

Versie: 28 maart 2020